meogracie

Muôn ngàn vạn thứ chuyện trái ý Đọa đày người thế lắm gian truân Dám hỏi người đời ai sống mãi? Chi bằng nương tựa bóng từ vân